Laboratorium Usług Badawczych

Badanie wody

Badanie żywności

Badanie ścieków 

Badanie mleka

Akredytacja

Laboratorium Usług Badawczych wdrożyło, a obecnie utrzymuje i doskonali system zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. 05.01.2004 r. Laboratorium Usług Badawczych uzyskało pierwszy certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w obszarze badań próbek mleka surowego (Pracownia Badań Mleka). Od 21.01.2009 r. zakres akredytacji rozszerzony został o pobieranie próbek oraz badania fizyczne i chemiczne ścieków i wody (Pracownia Ochrony Środowiska). Z dniem 01.12.2011 r. w zakresie akredytacji znalazły się dodatkowo badania żywności oraz próbek środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywności realizowane w Pracowni Mikrobiologii.

Zatwierdzenia

Laboratorium Usług Badawczych posiada zatwierdzenie udokumentowanego systemu jakości przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie do pobierania próbek i wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do wykonywania badań laboratoryjnych żywności w ramach urzędowej kontroli (art. 25a ustawy o IW).